RAIFFEISEN CENTROBANK INTRODUCES FACTOR CERTIFICATES AT WARSAW STOCK EXCHANGE

RAIFFEISEN CENTROBANK WPROWADZA CERTYFIKATY FAKTOR NA WARSZAWSKĄ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  • Stała dźwignia bez bariery
  • Łatwy obrót na wysoce regulowanym rynku
  • Brak depozytu zabezpieczającego i opłat za zarządzanie
  • RCB jest emitentem 237 nowych produktów

Raiffeisen Centrobank (RCB) poszerza ofertę produktów dostępnych na polskim rynku i tym samym po raz kolejny potwierdza swoje zaangażowanie w Europie Środkowo-Wschodniej. 12 września 2012 r. będzie miała miejsce emisja 237 nowych produktów inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej celem jest umocnienie roli Raiffeisen Centrobanku jako wiodącego animatora rynku i emitenta produktów inwestycyjnych w Polsce jak również zapewnienie inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym dostępu do kompleksowych rozwiązań odpowiednich w każdej fazie rynkowej, przy uwzględnieniu dowolnego poziomu awersji do ryzyka. Inwestorzy uzyskają możliwość wyboru spośród nowych certyfikatów dyskontowych, bonusowych, indeksowych, certyfikatów turbo oraz warrantów. Dodatkowo, po raz pierwszy w historii polskiego rynku będzie można nabyć certyfikaty faktor. Tym samym całkowita liczba produktów inwestycyjnych Raiffeisen Centrobanku dostępnych na GPW zwiększy się do 340. Heike Arbter, wicedyrektor kierująca działem produktów strukturyzowanych RCB, jest przekonana, że „nowa emisja, a w szczególności wprowadzenie na rynek certyfikatów faktor, będzie kolejnym kamieniem milowym w procesie umacniania zaangażowania banku RCB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Zdaniem Jacka Wiśniewskiego, dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska, nowe certyfikaty znakomicie uzupełnią paletę dostępnych na polskim rynku produktów strukturyzowanych. „Rolę naszej instytucji widzimy w popularyzowaniu certyfikatów wśród inwestorów działających na GPW” – podkreślił Wiśniewski.

CERTYFIKATY FAKTOR – ZNAKOMITY PRODUKT POSIADAJĄCY SZEREG SZCZEGÓLNYCH ZALET

Główna emisja RCB wiąże się z wprowadzeniem na rynek certyfikatów faktor tworzących całkowicie nową kategorię produktów inwestycyjnych na GPW. Certyfikaty tego typu wyróżniają się licznymi zaletami, nieosiągalnymi przy zakupie któregokolwiek z dotychczas oferowanych produktów: brakiem depozytu zabezpieczającego i barier (knock-out) oraz, mimo zachowania charakteru papieru bezterminowego, stałą dźwignią finansową. Są one aktywem odpowiednim dla praktycznie każdego inwestora. Dodatkowo, ze względu na łatwość handlu oraz brak konieczności uzupełniania depozytów zabezpieczających, certyfikaty faktor pozwalają czerpać niezrównane korzyści na wysoko regulowanych rynkach i giełdach papierów wartościowych. W związku z tym, że są one przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych działających na jasnych zasadach, ich kolejną cechą charakterystyczną jest wysoka transparentność. RCB jako animator rynku zapewni jego płynność poprzez stale kwotowanie wszystkich produktów nowej kategorii na rynku wtórnym. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów faktor są dostępne na stronie: www.rcb.at/pl/.

RYNKOWY LIDER I PIONIER INNOWACJI

Jako obecny emitent ponad 4250 certyfikatów i warrantów opartych na austriackich, wschodnioeuropejskich oraz wybranych międzynarodowych akcjach, indeksach i surowcach, Raiffeisen Centrobank oferuje najszerszą i najciekawszą gamę produktów, którą stworzono z położeniem nacisku na przejrzystość i jasną konstrukcję instrumentów finansowych. RCB wyróżnia wieloletnie doświadczenie i pionierska praca na rynku certyfikatów w Austrii i Europie Wschodniej. Obok cieszących się dużą renomą w kraju i za granicą produktów inwestycyjnych, bank znany jest też z roli lidera innowacyjności. Przy poszerzaniu bazy produktów szczególna uwaga poświęcana jest aktualnym trendom rynkowym. Handel produktami RCB odbywa się obecnie na 7 giełdach oraz za pośrednictwem kilku brokerów internetowych.

 Nowa emisja - przegląd
 Certyfikaty Faktor - broszura
 Pobierz broszurę o produktach strukturyzowanych
 Roll Over w przypadku Certyfikatów Turbo

Turbo certyfikaty: (kliknij tutaj)
Warranty: (kliknij tutaj)
Certyfikaty faktor: (kliknij tutaj)

Certyfikaty indeksowe: (kliknij tutaj)
Certyfikaty dyskontowe: (kliknij tutaj)
Certyfikaty bonusowe: (kliknij tutaj)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: +43 1 515 20-484

Zespół Produktów Strukturyzowanych Raiffeisen Centrobank 

 


 

RAIFFEISEN CENTROBANK INTRODUCES FACTOR CERTIFICATES AT WARSAW STOCK EXCHANGE

Constant leverage effect without knock-out

  • Easy trading in a highly regulated market
  • No margin calls and management fees
  • RCB lists a total of 237 new products

Raiffeisen Centrobank (RCB) one more time confirms its commitment to CEE markets and broadens its structured products range in Poland. On September 12, 2012 237 new RCB products will be listed at Warsaw Stock Exchange (WSE). The aim is to enhance Raiffeisen Centrobank’s leading position as a product provider and market maker in Poland, and to supply both, institutional as well as individual investors with comprehensive solutions for each market phase and risk aversion level. Investors will have the opportunity to select among newly issued warrants, discount-, bonus-, index-, turbo- as well as for the first time factor certificates, bringing the overall number of Raiffeisen Centrobank’s products listed on WSE to above 340. Heike Arbter, deputy director and head of structured products of RCB is confident that "this listing in general and the introduction of factor certificates at WSE in particular, add another milestone to the CEE-engagement of RCB".

FACTOR CERTIFICATES – AN OUTSTANDING PRODUCT WITH MAJOR ADVANTAGES

The major RCB listing also brings factor certificates as a brand-new category of investment products to WSE. Factor certificates excel in a number of advantages in comparison to other investment products: Without margins and knock-out but with constant leverage effect and open-end characteristic, they are an asset for each investor’s portfolio. Moreover factor certificates deliver unparalleled opportunities in a highly regulated and exchange market as they are without margin calls and can be easily traded. They also distinguish from other products in their high level of transparency due to the fact that they are traded in a regulated market with clear rules. In addition RCB will provide liquidity as a market maker through constant secondary market quotes for the newly listed product category. According to Jacek Wisniewski, director of Raiffeisen Bank Poland Brokerage House, new certificates perfectly complement the range of structured products available on the Polish market. "We see our role in the dissemination of certificates among the investors on the Stock Exchange" - Wisniewski stressed. For detailed information on factor certificates please visit www.rcb.at/pl/.

INNOVATION LEADER AND PIONEER

With currently more than 4,250 certificates and warrants on Austrian, East European and selected international shares, indices and commodities, Raiffeisen Centrobank provides a most interesting and comprehensive product range with a clear focus on transparency and product clarity. RCB stands out for many years of expertise and pioneering work for certificates in Austria and Eastern Europe. In addition to its internationally renowned products it is well known for acting as innovation leader and focuses on current market trends when expanding its product range. Products are traded on 7 exchanges and via several online broker.

 Overview all new issues
 Brochure Factor certificates

Turbo Certificates (please klick here)
Warrants (please klick here)
Factor Certificates (please klick here)
Index / Participation Certificates (please klick here)
Discount Certificates (please klick here)
Bonus Certificates (please klick here)

For any additional information you may require do not hesitate to contact us on +43 1 515 20-484.

The Team Structured Products of Raiffeisen Centrobank

Contact
The Structured Products Team
T: +43151520484
E: produkte(at)rcb.at